Politický program

MYSLÍME NÁRODNE, CÍTIME SOCIÁLNE


Hnutie za demokraciu (HZD) je politickou stranou stredu. Je budovaná na národných, sociálnych, občianskych a kresťanských princípoch. V našej politike sa riadime zásadami humanizmu a demokracie rešpektujúc zásady kolektívneho rozhodovania a vážiac si osobnú iniciatívu členov a priaznivcov strany. Našim cieľom je stabilita politického systému, dodržiavanie ústavnosti, poctivosti, úprimnosti a etiky pri presadzovaní našej politiky. Pri napĺňaní nášho programu uprednostňujeme zodpovednosť k občanovi presadzovaním spravodlivosti a profesionality. Najväčší dôraz kladieme na rast životnej úrovne v prostredí fungujúcej trhovej ekonomiky na princípe spravodlivej solidarity. Naše členstvo v Asociácii pre Európu národov (UEN ) v Európskom parlamente využijeme na presadzovanie a obhajobu slovenských národnoštátnych záujmov.


NÁRODNÝ ROZMER V PROGRAME HZD


Uvedomujeme si, že okrem politickej slobody a hospodárskeho rozvoja je plnohodnotný a slobodný rozvoj národa podmienený aj tvorbou vlastnej národnej kultúry, ktorá vyrastá nielen z jeho kresťanských duchovných tradícií, ale i z potrieb súčasnosti.
Medzinárodná dimenzia slovenského národného i štátneho života bude v budúcich rokoch a desaťročiach nadobúdať na význame. Musíme efektívne a priamo vstupovať do procesov európskej a svetovej výmeny hodnôt a integrovania sa v jednote s procesmi diferenciácie a s procesmi uchovávania vlastnej národnej identity. Nebudeme sa uzatvárať a izolovať, naopak, v procesoch prospešných pre Slovensko by sme sa mali otvoriť a vyrovnať sa s čím väčším, s čím komplexnejším a s čím náročnejším medzinárodným pohybom. Dôležitý je priamy a aktívny dialóg s inými národmi a štátmi v európskom a svetovom meradle.
Pokúsime sa o duchovnú obrodu Slovenska, o nápravu deformácií v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, budeme sa venovať výchove k vlastenectvu a k národnému povedomiu. Sme presvedčení, že nájdeme príťažlivé a zaujímavé formy na výchovu k vlastenectvu a k spolupatričnosti všetkých občanov SR tak , aby sa vedomie hrdosti na našu spoločnú viacnárodnostnú vlasť reálne upevňovalo. Vážime si národné povedomie a národnú kultúru našich inonárodných spoluobčanov, sme za rozvoj kultúrnej identity menšín na Slovensku, uznávame medzinárodne i vnútroštátne oprávnený princíp ich práv, ale uvedomujeme si aj nevyhnutnosť odstránenia niektorých diskriminácií Slovákov na Slovensku.
Vyzdvihujeme vnútornú slobodu človeka, pretože jedine vnútorne slobodní ľudia môžu formovať slobodné Slovensko. Usilujeme sa o Slovensko svetové, zároveň o Slovensko svojské, pôvodné, originálne, dômyselne spájajúce svoju neopakovateľnosť s moderným európskym a svetovým trendom.
Realizovaním slovenského národného programu definitívne zastabilizujeme našu štátnu nezávislosť. Budúcnosť nášho štátu a národa spočíva v rozvíjaní trhového hospodárstva, demokratického politického systému a v rozširovaní priestoru na uplatňovanie ľudských práv. Chceme, aby sa naša krajina vyvíjala v prostredí intenzívneho medzinárodného ekonomického, kultúrneho a sociálneho rozvoja, ale musíme rásť predovšetkým na vlastných hodnotách a vlastných tradíciách a zároveň sa otvárať svetu, no neopakovať jeho chyby. Potrebujeme krajinu hrdú predovšetkým na svoju kultúru, prírodu, na zaobchádzanie s hodnotami. Na vonkajšie vplyvy musíme reagovať vlastnou originalitou, originálne formovať našu krajinu i seba samých. Prosperita a originalita krajiny, štátu, národa sú pre nás slová na naplnenie národného rozmeru politiky HZD.
Proces upevňovania a rozvíjania národnej identity a proces medzinárodnej integrácie nestoja proti sebe. Slovensko a Slováci musia zostať sami sebou a zároveň musia byť prínosom a hodnotou pre Európu a svet. Slovenskosť nechápeme ako osteň namierený proti niekomu, ale chápeme ho ako originálnu kultúrnu a duchovnú hodnotu. Ochrana národnej identity je fenomén, ktorý treba nielen zachovať, ale aj rozvíjať v integrujúcej sa Európe. HZD podporuje moderné sebavedomie a vlastenectvo, nie primitívny nacionalizmus!
V nastávajúcom období bude teda dôležitou aktivitou štátu pestovanie národnej myšlienky, prehlbovanie úcty k slovenskej štátnosti, výchova k mravným hodnotám, k vzájomnej tolerancii, demokracii a k názorovej pluralite v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti. Budeme venovať pozornosť zvyšovaniu úrovne jazykovej kultúry, starať sa o čistotu a úroveň jazyka, kultivovať a pestovať pamäť národa. Chceme sa suverénne pohybovať v širokom európskom a svetovom priestore, musíme však mať dotvorený vlastný národný, slovenský domov, domov všetkých Slovákov.
HZD považuje Slovákov v zahraničí za našu integrálnu národnú súčasť a ich život a dejiny za súčasť slovenských národných dejín. Oceňujeme vzťah Slovákov žijúcich v zahraničí a vážime si, že sa naďalej hlásia k svojim koreňom a k svojej domovine. Ctiac si tieto skutočnosti a v záujme udržania a rozvoja ich národného povedomia a národnej kultúrnej identity budeme im venovať náležitú pozornosť, spolupracovať s nimi, všemožne im pomáhať a podporovať ich.


PRÁVNY ŠTÁT, PRÁVO OBČANOV NA PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ


Právny štát


Uvedomujeme si, že medzi hlavné systémové nedostatky vyžadujúce si prioritné riešenie patrí predovšetkým „deficit demokracie“, ktorý je spôsobený kombináciou partokratických volebných pravidiel (jeden volebný obvod, absencia väzby občan - poslanec), netransparentných pravidiel upravujúcich financovanie politických strán, nejasných pravidiel zlučiteľnosti výkonu štátnej funkcie s inými funkciami verejného alebo súkromného rozmeru a nedostatočnej odbornej výbavy personálneho zloženia orgánov zodpovedných za normotvorbu vo všetkých jej štádiách (parlament, vláda, rezorty).
Deficit demokracie je charakterizovaný i priepustnosťou normotvorby záujmami lobistických skupín, ktorá je neštandardná nie rozsahom, ale netransparentnosťou foriem.
Morálnu úroveň demokracie a práva veľmi nepriaznivo ovplyvňuje vysoký stupeň korupcie a klientelizmu. Tento stav spôsobuje neakceptovateľnú mieru nedôvery verejnosti voči štátnym orgánom vo všeobecnosti, vláde a zákonodarnému orgánu zvlášť, ktorá smeruje k možnosti spochybniť legitimitu súčasného spoločenského poriadku ako akého.
Našim cieľom je odstrániť nízku identifikáciu občana so štátom a z toho plynúce nedostatočné rešpektovanie jeho autority. Úpravou právnych noriem sa budeme usilovať o zmenu súčasnej rezignácie a všeobecnej apatie občanov voči správe vecí verejných.
Berúc do úvahy neschopnosť dnešných politických elít ponúknuť verejnosti nasledovaniahodné správanie, ponúkneme také politické autority, u ktorých bude predpoklad pozitívne vplývať na spoločensko-politickú klímu. Rovnako sa budeme uchádzať o angažovanosť občanov pri vyvíjaní účinného tlaku verejnej mienky na politiku a politikov.

Riešenia
- reforma politického systému (zmena volebného zákona, zmena zákona o politických stranách, decentralizácia, racionalizácia a zefektívnenie štátnej správy, vyrovnávanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi...)
- ponúkame slušnú politiku pre slušných ľudí, nekompromisné riešenie všetkých negatívnych javov, ktoré ohrozujú demokraciu, právo a spravodlivosť
- transparentnosť všetkých rozhodnutí ovplyvňujúcich kvalitu života občanov
- inštitucionalizovanie probačnej a mediačnej služby ( vytvorenie nového zákona, osamostatnenie súdnej činnosti )
- vytvorenie samostatných rodinných súdov
- vytvorenie samostatných trestných senátov pre mladistvých

Právo občanov na právo a spravodlivosť


HZD presadzuje budovanie a posilňovanie princípov právneho štátu, v ktorom sú chránené práva občanov, fyzických i právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie SR.
Sme za maximálnu ochranu práv a oprávnených záujmov občanov, ktorí čestne žijú, dodržiavajú zákony a pravidlá občianskeho spolužitia a riadne a zodpovedne si plnia povinnosti voči štátu a spoločnosti. Zároveň presadzujeme nekompromisný postoj voči kriminalite a protiprávnemu konaniu a to na princípe rovnosti občanov pred zákonom bez ohľadu na majetkové, osobné, spoločenské, sociálne a iné postavenie.
Možnosť uplatňovania práva a jeho ochrany je však závislá predovšetkým na rýchlej a efektívnej práci súdov, kde presadzujeme zrýchlenie súdneho konania tak, aby sa eliminovali prieťahy v súdnom konaní a stav, keď je občan odkázaný na dlhoročné súdne konania. Pre zrýchlenie súdneho konania považujeme za potrebné zabezpečiť adekvátne materiálno-technické vybavenie súdov, ako aj súdneho manažmentu, zvýšiť počet sudcov, zabezpečiť ich dôslednejšiu špecifikáciu predovšetkým v oblasti civilného práva, zabezpečiť ich primerané ohodnotenie, ktoré bude značne závislé od ich pracovných výsledkov formou príplatkov a zrážok, napríklad pri spôsobovaní prieťahov v konaní a pod. Je potrebné dôsledne a jasne stanoviť pravidlá a lehoty, v ktorých je sudca povinný konať, či už v prípadoch vytýčení prvých pojednávaní, pri odročení pojednávaní, pri rozhodovaní odvolacích súdov, ako aj pri ďalších úkonoch súdnych konaní, kde doterajšia neexistencia stanovených lehôt umožňuje vznik prieťahov v konaní.
Považujeme za potrebné zriadiť osobitný kontrolný orgán za účelom zvýšenia kontroly sudcov, na ktorý by sa mohli občania obracať so svojimi sťažnosťami a podnetmi, aby sa tak odstránila kolegialita a súdržnosť nadriadených orgánov pri doterajšom posudzovaní porušení povinnosti, prieťahov v konaní, a pod.
Dôrazne presadzujeme, aby každý občan pri riešení svojich problémov mal „právo na právo“ bez ohľadu na nepriaznivé majetkové, sociálne a iné pomery.
Doterajšiu úpravu práv poškodených v trestnom konaní považujeme stále za nedostačujúcu, tieto je potrebné rozširovať a zrovnoprávniť s právami páchateľov trestných činov, pričom predovšetkým v prípadoch, keď páchateľ trestného činu má nárok na ustanovenie obhajcu, aby rovnako poškodený mal nárok na kvalifikovanú ochranu svojich práv ustanovením právneho zástupcu a to na náklady páchateľa, pokiaľ bude právoplatne uznaný vinným, v opačnom prípade na náklady štátu.

Riešenia
- racionalizácia štruktúry súdov a súdnych obvodov
- zlepšenie záruk finančnej nezávislosti sudcov
- zlepšenie materiálno-technického zázemia výkonu justície a verejnej správy
- zlepšenie vzdelávania sudcov smerom k otvorenosti medzinárodným štandardom a schopnosti orientovať sa v nich ( európske právo )


VZDELANOSŤ, VEDA A ŠPORT


Vzdelanosť


HZD si uvedomuje, že optimálny model vzdelávania je možné dosiahnuť nielen širokou spoločenskou diskusiou, ale predovšetkým širokou spoločenskou podporou. Náš štát musí mať ucelenú predstavu o školskom systéme od predškolskej prípravy až po systém celoživotného vzdelávania. Ako členská krajina EÚ musíme mať spracovaný systém zdokonaľovania školskej sústavy a jej prispôsobovanie novým globálnym podmienkam. Moderný školský systém ( národná školská sústava ) musí rešpektovať snahu každého jedinca vzdelávať sa v čase, keď to dotyčný jedinec považuje za potrebné, keď ho životné podmienky nútia rekvalifikovať sa, alebo dokvalifikovať sa na úroveň, ktorá mu zvýši jeho duchovný a zlepší jeho ekonomický život.
Transformácia školskej sústavy musí konečne smerovať k ucelenému vzdelávaciemu systému, ktorý bude rešpektovať tradičné hodnoty, ciele a formy, ktoré zaručia istú hodnotovú orientáciu a kvalitu výstupov. Požiadavkám vnútorného a medzinárodného prostredia sa slovenské vzdelávacie inštitúcie musia prispôsobiť. Transformácia školskej sústavy, ktorú budeme presadzovať, musí zvýšiť kvalitu vzdelávania vo všetkých zložkách a zvýšiť efektívnosť vzdelávania a vedy.
Dosiaľ prijaté reformné kroky v školstve prioritne sledovali úspory verejných financií, veľakrát i za cenu kvality výchovy a vzdelávania. Zavádzanie postupov, ktoré neboli dostatočne analyzované a overené v praxi vniesli do systému vzdelávania v jednotlivých regiónoch a v značnej časti škôl a školských zariadení nepokoj, neistotu a množstvo vážnych problémov. Kroky reformy boli spojené najmä so zabezpečovaním prevádzky vzdelávacích inštitúcií a zneistením sociálneho postavenia značnej časti zamestnancov a študentov.
V školskej politike HZD sa sústredíme na preklenutia nepriaznivého transformačného obdobia bez poklesu kvality výchovy a vzdelávania, zabezpečíme, aby školstvo dokázalo reagovať na potreby slovenskej ekonomiky.
Národný program výchovy a vzdelávania, ktorý vznikol na základe verejnej diskusie, považujeme za základný dokument stabilizácie a budúceho rozvoja vzdelávania na Slovensku. Dôrazne budeme presadzovať zodpovednosť vlády za jeho realizáciu Jeho presadenie považujeme za dôležité i v oblasti zachovania kultúry, historickej a kultúrnej reprodukcie spoločnosti, v prežití národa a štátu, konkurencieschopnosti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje kvalitu života a hodnotovú orientáciu spoločnosti.

Riešenia
- dominantnú úlohu a zodpovednosť vo vzdelávaní občanov má štát, zodpovedá, financuje, dohliada, hodnotí a vytvára absolventom podmienky na kvalitné pracovné a profesionálne uplatnenie sa v hospodárskom a spoločenskom priestore s cieľom zabrániť úniku mozgov do zahraničia
- úlohou štátu je vypracovať funkčný a kompatibilný systém vzdelávania od predškolskej prípravy po II. vysokoškolský stupeň, ktorý bude poskytovať okrem kvalitných vedomostí aj výchovu k národným a všeobecným hodnotám, tradíciám a kultúre našej civilizácie, zameria sa na rozvoj osobnosti, na prehlbovanie úcty k našej štátnosti, ochranu a rozvoj národného povedomia a národnej hrdosti, na zvyšovanie kultúry slovenského jazyka, na poznanie národných dejín, na podporu moderného sebavedomia a vlastenectva
- pre efektívne a plnohodnotné vzdelávanie je nutné stanoviť štandardy obsahu, rozsahu a kontinuity vo vzdelávaní medzi stupňami v systéme, s primeraným dôrazom na jazykové vzdelávanie
- dôležité je kompetentné a zodpovedné riadenie a metodické vedenie vzdelávacích procesov, dohľad na kvalitu v jednotlivých stupňoch vzdelávania
- za nutné považujeme vypracovanie systému diferencovaného hodnotenia učiteľa podľa stupňa jeho vzdelania, ale aj podľa hodnotenia kvality a kvantity práce
- funkčný systém celoživotného kvalifikačného vzdelávania učiteľov
- zohľadňovanie regionálnych rozdielov pre dosiahnutie štandardov na celom území krajiny prostredníctvom motivačných opatrení
- stanovenie vyvážených kritérií na adekvátne zainteresovanie účasti všetkých zúčastnených ( štát, regióny obce, rodičia, účastníci vzdelávania ) k financovaniu vzdelávania, kde hlavným spoločenským objednávateľom a donátorom je štát
- vytvoriť sociálne, materiálne, kultúrne a športové zázemie vzdelávacieho a výchovného procesu ako súčasť systému
- internacionalizácia – prepojenie a prienik vzdelávacieho systému spoluprácou s európskymi systémami
- budeme vyžadovať vplyv štátu na vysoké školy – diferencovanou podporou a finančnou motiváciou k výchove odborníkov podľa štátom stanovených priorít pre jeho hospodársky, ekonomický, spoločenský, kultúrny a medzinárodný rozvoj
- štátom vytvorený systém podpory dostupnosti vysokoškolského štúdia

Veda


SR ako členská krajina EÚ prijala na stretnutí predsedov vlád v Barcelone v marci 2002 dokument zameraný na systematické zvyšovanie financovania vedy a techniky. Slovensko sa jednoznačne zaviazalo navyšovať finančné prostriedky na výskum, vývoj a inovácie tak, aby v r.2010 investovalo do tejto sféry 3% HDP, z toho zo štátneho rozpočtu 1% a zo súkromných zdrojov 2% z HDP. Platí teda, že SR je v oblasti výskumu a vývoja v politickej rovine plne v súlade s ostatnými štátmi EÚ. HZD sa chce podieľať na spracovaní akčného plánu investovania do výskumu, aby v tejto oblasti boli politické deklarácie nahradené skutočnými riešeniami.

Riešenie
- budeme podporovať rozvoj vedy na vysokých školách- štátny grantový systém podpory vedy, medzinárodné granty, granty z hospodárskej sféry
- zmenou právnych predpisov chceme dosiahnuť investičné stimuly na podporu rozvoja vedy
- chceme zabezpečiť čo najvyššie finančné rámce na granty na podporu vedy
- vypracovať „ Prognózu rozvoja využívania vedy a techniky do r. 2015“ so zreteľom na budúce potreby hospodárskeho a sociálno-ekonomického rozvoja


Šport


- je nutné vytvárať podmienky pre rozvoj športu v rámci škôl, športu rekreačného i aktívneho
- budeme podporovať boj proti dopingu v športe
- sme za podporu prierezových činností pre rozvoj športu – oblasť vzdelávania v športe, diagnostiky a aplikovania najnovších poznatkov vedy a techniky
- za intenzívnejšie využívanie športových areálov, hál a telocviční škôl vo vlastníctve obcí a iných subjektov na záujmovú športovú činnosť a aktívne zapájanie cvičiteľov a verejnosti do tejto činnosti
- chceme vytvárať podmienky pre rozvoj úspešných športových odvetví


KULTÚRA


HZD bude presadzovať zachovanie a rozvoj štátneho národného a kultúrneho života na Slovensku podporovaním pôvodných diel slovenskej kultúry, významných slovenských kultúrnych inštitúcií a starostlivosťou o národné historické a kultúrne pamiatky.
Súčasne rešpektujeme zrovnoprávnenie štátnej a neštátnej kultúry, pričom však považujeme za nevyhnutné jasne zadefinovať, čo je poslaním štátnej kultúrnej politiky a v súlade s tým zabezpečiť na jej realizáciu dostatok finančných prostriedkov.
Maticu slovenskú ako významnú národnú a kultúrnu inštitúciu považujeme za významného partnera pri uchovaní, prehlbovaní a rozvíjaní kultúrneho dedičstva, národných tradícií, vlastenectva a spolužitia národov a národností.
Chceme a budeme v našej kultúrnej politike viesť celonárodný dialóg pre definitívne a optimálne vyriešenie nášho vzťahu medzi cirkvami a štátom.

Riešenie
- zachovať a rozvíjať národný a kultúrny život na Slovensku i vo svete, prehlbovať vzájomné poznávanie, popularizáciu spoločných európskych tradícií a výmenu i využívanie kultúrnych hodnôt ( napr. prostredníctvom pilotných programov pre jednotlivé žánre umenia s finančnou podporou MK, VÚC, samospráv a pod)
- ochraňovať národné kultúrne hodnoty, podnecovať a rozvíjať starostlivosť o národné historické a kultúrne pamiatky
- šíriť diela slovenskej kultúry, popularizovať významné pokrokové javy a osobnosti našich dejín
- zvyšovať kultúru slovenského jazyka v printových i v elektronických médiách
- podporovať záujmovú činnosť na základe tradičnej ľudovej tvorivosti prostredníctvom grantov EÚ a MK
- prostredníctvom krajanských spolkov v zahraničí podporovať slovenskú identitu v zjednotenej Európe i v zámorí


VEREJNÁ SRÁVA


HZD uskutočnenú reformu verejnej správy, prenosu kompetencií štátu na VÚC hodnotí ako málo prospešnú pre občana. Slovensko sa musí vyrovnať s praktickými dôsledkami systémovej zmeny v oblasti spravovania vecí verejných. Je nevyhnutné zjednodušiť verejnú správu, ktorá je dnes pre občana neprehľadná a prebujnelá. Na základe dôkladnej analýzy systému verejných a verejnoprávnych inštitúcií predovšetkým v oblasti špecializovanej štátnej správy je potrebné vybudovať model nenáročného fungujúceho a prehľadného systému.
Uplatňovanie moci na lokálnej a regionálnej úrovni, t.j. realizácia princípu subsidiarity musí byť v harmónii s disponibilnými zdrojmi na jej výkon.
Pôvodný zmysel reformy verejnej správy a prenosu kompetencií zo štátu na VÚC a samosprávy vytvoriť podmienky pre zlepšenie situácie v oblasti zamestnanosti, zvýšenia životnej úrovne a celého sociálno-ekonomického zlepšenia rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska nebol reálne naplnený.
Pre dosiahnutie ekonomického a sociálneho rozvoja existujúcich VÚC je potrebné vytvoriť legislatívno-ekonomické predpoklady. V systéme samosprávy na všetkých úrovniach budeme hľadať model, ktorý dokáže eliminovať partikulárne a stranícke záujmy zúčastnených.
Za doposiaľ nedoriešenú problematiku považujeme väzbu medzi štátnou správou a VÚC, väzbu medzi VÚC a miestnou samosprávou. Je potrebné odstrániť stav, podľa ktorého štátna správa a miestna samospráva „komunikujú“ navzájom, obchádzajú VÚC, čo neprospieva k rastu transparentnosti a efektívnosti verejnej správy, podobne ako izolovaná väzba štátnej správy a VÚC bez účasti obcí. Musíme dosiahnuť legislatívne prostredie vytvárajúce „tlak“ samosprávnych celkov na štátnu správu pri presadzovaní ich požiadaviek.
V tomto období sa javí, že ďalší predpokladaný presun kompetencií na samosprávy , či už originálnych alebo týkajúcich sa preneseného výkonu štátnej správy ,by mal byť smerovaný v zásade na VÚC.

Riešenie
- dokončenie reformy verejnej správy ( úrady miestnej štátnej správy, špecializovaná štátna správa, samospráva )
- zlúčenie vybratých ústredných orgánov štátnej správy
- prinavrátenie pôvodného právneho postavenia Úradu práce


ZAHRANIČNÁ POLITIKA


Ako členská strana Asociácie pre Európu národov sa hlásime k programu a aktivitám UEN v rámci Európskeho parlamentu.
Sme za takú Európu, ktorá je politickou úniou národných štátov a ich ekonomík. Nie sme za unitárny superštát. Štáty aj regióny si musia ponechať dostatočnú autonómiu v rozhodovaní. Európskej únii majú byť postúpené len kompetencie v oblastiach, ktorých riešenie presahuje hranice národných štátov a ktoré je Únia schopná riešiť lepšie a efektívnejšie než jej členské štáty samostatne.
Podporujeme rozvoj spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v rámci Európskej únie, pri zachovaní jej národných aspektov a tradícií.
NATO je garanciou našej bezpečnosti, Európska únia je garanciou nášho ekonomického rozvoja.
Slovenská republika je integrálnou súčasťou Európskej únie a musí sa ako plnohodnotný člen rovnoprávne podieľať na rozhodovacích procesoch v rámci Európskej únie a jej inštitúcií.
Európa musí byť budovaná na princípoch rovnoprávnosti, spravodlivosti a solidarity, vrátane aktivít smerujúcich k prekonaniu rozdielov medzi regiónmi.
Voľný pohyb osôb a služieb sú dva zo štyroch základných slobôd EÚ a dôležitým symbolom európskej integrácie. Nemôžu byť dlhodobo limitované administratívnymi bariérami.
Základným predpokladom ekonomického rozvoja v jednotnom európskom ekonomickom priestore je stabilná spoločná mena, ktorá umožní minimalizovať kapitálové náklady a taktiež zjednoduší organizáciu trhu. Vstup Slovenska do Európskej menovej únie bude v tomto smere prínosom pre našu národnú ekonomiku.
Slovensko je dnes nespochybniteľnou súčasťou demokratického sveta. Ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN na roky 2006-2007 sa na dvojročné obdobie staneme významným geopolitickým aktérom, ktorý bude spolurozhodovať o najdôležitejších otázkach svetovej bezpečnosti. Musíme v tomto období efektívne využiť svoj mandát pre posilnenie svojho imidžu demokratickej krajiny a maximálnou mierou prispieť k zvýšeniu stability a bezpečnosti vo svete.
Prijať zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorý nahradí nevyhovujúci zákon prijatý v r. 2005 a vytvorí „systémovo ucelenú a efektívnu politiku štátnej starostlivosti o svojich krajanov a občanov žijúcich v diaspóre“(Odporúčania EÚ). Tento zákon by mal riešiť vzťahy s viac ako 2 miliónmi Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sa hlásia k svojmu slovenskému pôvodu a majú už dlhé generácie pozitívny vzťah k Slovensku. Inštitucionálne zabezpečiť spoluprácu s krajanmi o.i. zriadením kompetenčne vybaveného Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako štátneho orgánu s právnou subjektivitou. Zrušiť vízové poplatky pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí chcú navštíviť Slovenskú republiku.
Aktívne podporovať medzinárodné iniciatívy zamerané na boj s organizovaným zločinom a terorizmom, dôsledne presadzovať idey občianskej spoločnosti a bojovať proti všetkým prejavom netolerancie a etnickej a rasovej neznášanlivosti.
Posilnenie ekonomického rozmeru zahraničnej politiky. Dôraznejšie a efektívnejšie presadzovanie ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí.
Pripravovať v predstihu podmienky pre začlenenie Slovenskej republiky do Schengenského priestoru.
Diplomatická služba musí spĺňať najprísnejšie kritéria profesionality, odbornej pripravenosti a oddanosti Slovenskej republike.


EKONOMIKA


HZD bude presadzovať fungujúcu a rozvíjajúcu sa ekonomiku na princípe sociálneho trhového hospodárstva, pri rešpektovaní ekologických požiadaviek, v súlade s Ústavou SR.
Rešpektujeme súčasný ekonomický rast vyjadrený priaznivými parametrami rastu HDP. Súčasne však konštatujeme, že jeho efekty sa nedostatočne prejavili predovšetkým v znižovaní nezamestnanosti a vo zvyšovaní životnej úrovne obyvateľstva SR.
HZD sa zaväzuje pokračovať v pozitívnych reformných procesoch, ku ktorým sa SR zaviazala vstupom do EÚ. Významným spôsobom však budeme presadzovať finalizáciu a skvalitňovanie reformného procesu na princípe sociálneho partnerstva, dialógu a vyjednávania medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a vládou s možnosťou rozšírenia tripartitného princípu i na úrovni VÚC. Takéto ciele chceme dosiahnuť úpravou legislatívy, ktorá bude skutočne kompatibilná s legislatívou EÚ.

Financie a ekonomika


Cieľom HZD je stabilizovať menu pre prípravu vstupu do Európskej menovej únie a pre zabezpečenie stability kúpnej sily meny a následne zavedenie eura, minimalizovať možné cenové dopady pri jeho zavedení ( stabilita spotrebiteľských cien ), znížiť deficit verejných financií realizáciou stanovených priorít hospodárskej politiky, podieľať sa na tvorbe inštitucionálneho a ekonomického prostredia zabezpečujúceho zvyšovanie ekonomického rastu, rozvíjať finančný trh.

Riešenia
Pre zabezpečenie stability meny, jej kúpnej sily:
- uplatnenie opatrení smerníc EÚ pre krytie závažných rizík pri bankových výkonoch (napr. bankové riziko )
- realizácia legislatívno-technických a marketingovo-manažérskych na podnikanie slovenských bánk v zahraničí

Pre zabezpečenie zníženia deficitu verejných financií:
- rozvojom sektorovej ekonomiky, dopravnej infraštruktúry s ekonomickou väzbou na multiplikačný efekt a rozšírenie zahraničného obchodu zabezpečiť realizáciu priorít hospodárskej politiky
- v rámci vymáhania tzv. nedobytných, resp. ťažko vymožiteľných pohľadávok verejných veriteľov uplatňovať v prvom rade len metódy reštrukturalizácie dlhu dlžníkom, postúpenia pohľadávky alebo jej kapitalizácie
- daňová politika s európskymi proporciami medzi priamymi a nepriamymi daňami

Pre riešenie inštitucionálneho a ekonomického prostredia, zabezpečujúceho zvyšovanie ekonomického rastu:
- reštrukturalizácia organizácií určujúcich rozhodujúce prvky ekonomického rastu podľa požiadaviek EÚ

Pre rozvoj finančného trhu:
- dôsledné dodržiavanie harmonizácie legislatívy s EÚ najmä v oblasti posilnenia ochrany minoritných akcionárov
- vytvorenie súčinnostného dozoru nad finančným trhom, ktorý bude základom inštitucionálnej kompatibility v rámci EÚ
- vytvorenie takého inštitucionálneho základu pre kapitálový trh, ktorý zabezpečí skvalitnenie evidencie cenných papierov, zúčtovanie obchodov s nimi, požičiavanie cenných papierov, vyššiu informovanosť a transparentnosť pri vyrovnaní obchodov s cennými papiermi

Hospodárska politika a sektorová ekonomika


Cieľom HZD je:
- schváliť Výhľad rozvoja SR na obdobie 20-25 rokov a dielčie koncepcie na 10-15 rokov, určujúce nástroje naplnenia vízií Výhľadu
- zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenských výrobkov a technológií
- zvýšiť podiel aktívneho(najmä zahraničného) cestovného ruchu
- výrazne podporiť podnikateľské aktivity v oblasti informačných technológií
- pripraviť vypracovanie vládnej priemyselnej a surovinovej politiky
- výraznejšie zapojenie MVO do spolupráce v oblasti starostlivosti o prírodu a krajinu
- rozvíjať uplatnenie ekonomických a legislatívnych nástrojov EÚ v oblasti OŽP

Riešenia
Výhľad rozvoja SR na 20-25 rokov:

- výhľad sociálneho a ekonomického rozvoja s požiadavkami na sektory vládne i mimovládne s vytypovaním nástrojov realizácie a etapizáciou jednotlivých fáz
- následné spracovanie dielčích koncepcií rozvoja určených prioritných oblastí a napojenia spolupracujúcich oblastí s cieľom zabezpečenia zvýšenia synergického efektu

Pre zabezpečenie konkurencieschopnosti výrobkov a technológií:
- analýza výrobkovej a technologickej základne s komparáciou zahraničnej úrovne technických, ekonomických a enviromentálnych prvkov
- určenie priorít v exporte výrobkov a technológií a stanovenia požiadaviek domácej legislatívy pre zabezpečenie výroby konkurencieschopných výrobkov a technológií so zabezpečením odstránenia technických prekážok pri exporte

Pre zvýšenie podielu aktívneho cestovného ruchu:
- koncepcia štátnej podpory cestovného ruch ( formou zabezpečenia vyššej vzdelanosti v danej oblasti, vyššej ochrany cestovných kancelárií a komplexného marketingu a reklamy aktívneho zahraničného cestovného ruchu )
- dobudovanie dopravnej infraštruktúry a dovybavenia Stredísk domáceho cestovného ruchu pre oblasť tzv. kongresovej turistiky
- zabezpečenie legislatívneho prostredia a inštitucionálnych nástrojov pre rozvoj zamestnanosti v cestovnom ruchu

Pre podporu podnikateľských aktivít v oblasti IT:
- príprava legislatívneho rámca pre realizáciu podpory rozvoja činnosti v oblasti IT a vytvorenie Koncepcie budovania informačnej spoločnosti v SR
- investičnými aktivitami do výroby a uplatnenia IT zabrániť úniku najkvalifikovanejšej časti pracovnej sily v danej oblasti do zahraničia
- programovo zabezpečiť zodpovedajúcu koordináciu aktivít pre rozvoj IT v súvislosti so všeobecnou globalizáciou

Vypracovať ucelenú surovinovú politiku v oblasti dobývania a využitia nerastných surovín a ich zdrojov vo väzbe na legislatívnu úpravu EÚ:
- dosiahnuť stupeň spracovania a realizácie „IEM“(Intelligence Energy Management)

V rámci zapájania MVO do procesu starostlivosti o prírodu a krajinu zabezpečiť vyšší stupeň komunikácie MVO a aj vyšší stupeň „usmerňovania“ MVO do programových cieľov v danej oblasti
Výraznejšie využitie ekonomických a legislatívnych nástrojov EÚ pre OŽP so získaním finančných zdrojov , ale najmä so zabezpečením stabilnejšieho životného a pracovného prostredia cez legislatívu EÚ


VIDIEK A POĽNOHOSPODÁRSTVO


Slovensko je podľa hodnotenia OECD typickou vidieckou krajinou. Vychádza sa pritom z faktov, ktoré potvrdzujú, že takmer 44% obyvateľov žije na vidieku a za vidiecky priestor sa považuje 80% územia našej krajiny.
V hospodárskej, ekonomickej, sociálnej a regionálnej politike je potrebné vypracovať taký systém, ktorý zabezpečí rovnomerný sociálno-ekonomický rozvoj všetkých vidieckých oblastí Slovenska.
Bude potrebné zosúladiť doterajšiu rezortne orientovanú politiku vidieka, zabezpečovanú vo viacerých ústredných orgánoch štátnej správy a zodpovednosť za túto oblasť preniesť na jeden ústredný orgán štátnej správy.

Riešenia
- podporovať rôznorodosť podnikateľských foriem na vidieku, zamestnanosť a multifunkčnosť pôdohospodárstva na princípoch trvalo udržateľného rozvoja .K tomuto cieľu je nevyhnutné využiť miestny potenciál orientovaný tak, aby pridaná hodnota zostala na vidieku na jeho rozvoj
- zosúladiť stratégiu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak, aby bolo možné využiť podporné nástroje EÚ v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a rozvoja vidieka
- naďalej reformovať a zdokonaľovať dotačný systém za účelom dosiahnutia vyššej efektívnosti využitia podpôr z európskych i národných zdrojov
- vytvoriť legislatívne a finančné podmienky pre vidiecku politiku tak, aby boli využité miestne zdroje vidieka pre rozvoj cestovného ruchu
- vypracovať a realizovať projekty sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych území na zachovanie hodnôt kultúrneho a národného dedičstva a na rozvoj technickej infraštruktúry na vidieku
- podporovať efektívne multifunkčné moderné poľnohospodárstvo. Ale i tradičné formy hospodárenia na vidieku, najmä včelárstvo, alternatívne poľnohospodárstvo a pestovanie tradičných plodín
- vytvoriť podmienky v lesnom a vodnom hospodárstve tak, aby fungovala rovnováha a stabilita medzi prírodným potenciálom a ľudskými potrebami
- vypracovať taký národný plán rozvoja vidieka, ktorý zabezpečí vyvážený partnerský vzťah k mestským sídlam a stane sa významným dokumentom sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska a programom všetkých občanov tejto krajiny
- vytvoriť legislatívne a ekonomické podmienky na realizáciu a rozvoj alternatívnych zdrojov energie pochádzajúcich z poľnohospodárskej výroby


SOCIÁLNA OBLASŤ


- Nesúlad medzi rastom ekonomiky Slovenskej republiky a aktuálnym sociálnym postavením občanov poukazuje na absentujúci princíp sociálnej solidarity v tzv. reformných opatreniach súčasnej vlády. Napriek uvádzaným vynikajúcim makroekonomickým výsledkom, veľké skupiny občanov zápasia s existenčnými problémami a nevedia si z objektívnych či subjektívnych dôvodov vytvoriť dôstojné životné podmienky. Slovenská republika je zaraďovaná medzi najchudobnejšie krajiny v rámci EÚ / nízke mzdy, vysoká nezamestnanosť , vysoké percento občanov odkázaných na sociálne dávky/. Vládni predstavitelia "ponúkajú" zahraničným investorom SR ako krajinu s "lacnou pracovnou silou" občanov, ktorí nemôžu pracovať, alebo nie je pre nich priestor na trhu práce výrazne reštriktívnou politikou a opatreniami v sociálnej oblasti posunuli do pásma chudoby. Máme úctu k ekonomicky úspešným, z hospodárskeho rastu však musia mať primeraný prospech všetci občania. Hnutie za demokraciu bude presadzovať odstránenie nedostatkov v legislatíve v sociálnej oblasti, jej sprehľadnenie a zvýšenie citlivosti voči občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu. Hnutie za demokraciu sa chce zasadiť za to, aby sa pre všetky generácie v produktívnom veku zabezpečili podmienky pre realizáciu v pracovnom procese a primeraného ohodnotenia práce tak, aby reálna mzda každoročne rástla a vytvárala priestor pre dôstojný život občanov. HZD bude motivovať ľudí k práci aj pravidelným zvyšovaním minimálnej mzdy a rozdielu medzi minimálnou mzdou a životným minimom v prospech minimálnej mzdy a systémom daňových bonusov v prospech tých, ktorí pracujú.

Riešenia:
- zabezpečiť dôstojné podmienky práce / ochrana zdravia pri práci, novelizácia zákonníka práce, obnova tripartitného rokovania aj na najvyššej úrovni/, odstrániť diskrimináciu pri ohodnotení práce žien a všetky formy diskriminácie v pracovnom procese. Vytvoriť podmienky pre uplatnenie sa invalidných občanov v pracovnom procese , pre ženy zlepšovať možnosti ich uplatnenia sa v riadiacich funkciách, v spoločenskom a politickom živote / podpora budovania predškolských zariadení a služieb na regionálnej úrovni/. Štátnu a verejnú službu dôsledne odpolitizovať, klásť dôraz na odborné a osobnostné kvality pracovníkov a ich prístup k občanom, vytvoriť podmienky pre stabilizáciu kvalifikovaných kádrov. Odstrániť korupciu nielen represívnymi opatreniami, ale aj pozitívnymi stimulmi , ale aj vyššie ohodnotenie ich práce/. Pre nezamestnaných zabezpečiť náhradný príjem a základné istoty za podmienok vylučujúcich ich zneužívanie na úkor spoločnosti. Zlepšovať podmienky pre nevyhnutné ovplyvňovanie aktívnej politiky zamestnanosti štátom, ako garantom celej oblasti zamestnanosti v spoločnosti /okrem iného obnoviť činnosť Úradu práce /.
- jednou z priorít bude vytvorenie priestoru pre uplatnenie sa mladej generácie po absolvovaní štúdia v práci, s garanciou ich primeraného finančného ohodnotenia. Odchod do zahraničia za prácou a vzdelaním podporujeme, ale so snahou o vytvorenie podmienok na ich návrat a uplatnenie sa na domácom trhu práce.
- vytvoriť podmienky pre samostatné riešenie bytovej otázky, uviesť do praxe ucelený a funkčný štátny program podpory bytovej výstavby najmä pre mladé rodiny / štátne byty, sociálne bývanie .../. Vytvoriť ďalšie podmienky nevyhnutné pre založenie rodiny s rešpektovaním jej práva na realizáciu spoločenských, kultúrnych a relaxačných aktivít. Nediskriminovať neúplné rodiny, pomáhať im preklenúť situáciu po rozpade kompletnej rodiny, alebo strate jedného z jej členov.
- v rámci systému štátnej sociálnej podpory prehodnotiť systém tzv. systém celoplošného poskytovania prídavkov na dieťa, diferencovať ich výšku podľa veku dieťaťa, pravidelne valorizovať ich výšku. Rodičovský príspevok ponímať ako náhradu mzdy počas starostlivosti o dieťa do 3 rokov života dieťaťa / resp. do 6 rokov u dieťaťa s vážnymi zdravotnými problémami/. Zabezpečiť, aby bol vyplácaný do výšky minimálnej mzdy / 6.900,- Sk/ a pravidelne ho úpravou minimálnej mzdy valorizovať. Dobu starostlivosti o dieťa započítať do dôchodkového poistenia. Podporu rodinám s deťmi, ktorých minimálne jeden z rodičov je v pracovnom pomere posilňovať prostredníctvom daňových bonusov, ich výšku každoročne upravovať. Bonus poskytnúť aj dôchodcom , ktorí sa starajú o nezaopatrené dieťa a matkám na materskej dovolenke formou príspevku k prídavkom na dieťa. Pravidelne valorizovať všetky dávky štátnej sociálnej podpory, dôslednejšie reagujúc predovšetkým na inflačné vplyvy.
- stratu príjmu v dôsledku choroby, úrazu, tehotenstva, materstva a starostlivosti o choré dieťa kompenzovať občanom adekvátnym finančným ohodnotením . Zabezpečiť v rámci dôslednej realizácie poistných princípov zásluhovosť aj v nemocenskom poistení. V systéme kúpeľnej starostlivosti vytvoriť podmienky pre jej poskytovanie pre všetky generácie občanov ako významný nástroj zdravotnej, ale aj sociálnej politiky štátu.
- pre občanov všetkých generácií, ktorí sa ocitnú v neriešiteľnej situácii , zabezpečiť poskytnutie pomoci v rámci systému sociálnej pomoci, odstrániť nežiadúci efekt "sociálnej pasce" a vytvoriť podmienky umožňujúce návrat do plnohodnotného života. Dávky majú umožniť ľuďom , aby zostali integrovaní v spoločnosti a obnovili si všetky spoločenské funkcie. Pre občanov, ktorí nebudú schopní vlastnou aktivitou postarať sa o seba, najmä pre zdravotne postihnutých občanov a občanov vo vyššom veku zabezpečiť dôstojné bývanie a adekvátne finančné zabezpečenie.
- rodinám s ťažko zdravotne postihnutým členom vytvoriť podmienky pre integráciu do spoločnosti zdravých vytvorením lepších ekonomických a spoločenských podmienok.
-doladiť reformu sociálneho poistenia, hlavne dôchodkového poistenia tak, aby si každý občan po skončení aktívneho pracovného procesu vytvoril dostatočné ekonomické podmienky pre dôstojný a plnohodnotný život v starobe. Dôsledne uplatňovať princíp zásluhovosti a solidarity v sociálnom poistení, odstrániť nekompetentné zasahovanie štátu do systému a vnášanie chaosu neustálymi, parciálnymi, navzájom na seba nenadväzujúcimi zmenami systému. Zaručiť kompenzáciu úpravy dôchodkového veku s možnosťou skoršieho odchodu do dôchodku pri zachovaní poistno-matematických princípov. Vytvoriť také ekonomické podmienky, ktoré umožnia stabilný systém valorizácie dôchodkov v bezprostrednej väzbe na prípadné negatívne tendencie v spoločnosti s vylúčením nežiadúcich zásahov štátu do tohto procesu. Odstrániť diskrimináciu niektorých skupín dôchodcov, znížiť nespravodlivý rozdiel v dôchodkoch medzi súčasnými poberateľmi a tými, ktorí odišli do dôchodku pred 1.1.2004.
- zabezpečiť zmenu v odvodovom systéme, odstránenie preferencií štátu pri platení poistného k ostatným platiteľom poistného.
- podporovať pôsobenie nevládnych iniciatív v sociálnej oblasti vo väčšom rozsahu. Pri prenesení výkonu sociálnej pomoci na regióny vytvoriť podmienky na zvyšovanie kvality v zariadeniach sociálnych služieb, ich rozširovanie podľa potrieb obyvateľov regiónu s európskymi štandardami poskytovaných služieb.


ZDRAVOTNÍCTVO


Základnú štruktúru zdravotníctva , ako formálnu tak aj obsahovú, musí garantovať štát. Je to základná služba spoločnosti – občanom.
Cieľom HZD v oblasti zdravotníctva je garantovať a zabezpečiť všetkým občanom SR dostupnú, primeranú zdravotnú starostlivosť na úrovni aktuálnych vedeckých poznatkov a liečebných postupov. Vychádzajúc z definície zdravia WHO: „Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia“, je nutné pamätať na priame prepojenie problémov v spomenutých oblastiach v každodennom živote občanov.
Uskutočnená reforma v oblasti zdravotníctva nepredstavuje potrebnú transformáciu, prostredníctvom ktorej sa malo dosiahnuť zvýšenie dostupnosti a skvalitnenie poskytovanej zdravotníckej starostlivosti. Reforma sa sústredila na ovládnutie verejných zdrojov, zdravotného poistenia súkromnými finančnými skupinami. V súčasnosti sa objem verejných zdrojov v zdravotníctve blíži k 90 miliardám ročne a každým rokom narastá cca o 5 miliárd. Výsledkom reformy je veľmi prísne regulovaný trhový mechanizmus, ktorý nemôže dominovať v slušnej, humánnej, spravodlivej a ústavou garantovanej zdravotníckej politike štátu. Náklady na osobitne citlivú a nevyhnutnú službu, ktorú má občanovi efektívne poskytovať štát, postupne prenáša na občanov. Priama finančná záťaž občanov pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti predstavovala v r. 2002 sedem miliárd, v r. 2004 už 16 miliárd Sk. Rovnako sa viac vyberá aj na poistnom, avšak dostupnosť primeranej zdravotníckej starostlivosti sa znižuje. Neustále sa predlžujú objednávacie lehoty a čakacie lehoty na objednané vyšetrenia a operácie. Znížila sa transparentnosť narábania s verejnými financiami v zdravotníctve. Nikto sa nepýta občanov, čo očakávajú od zdravotníckych služieb v každodennom živote, ako im má a môže pomáhať štát, ak potrebujú zdravotnícku pomoc.

Riešenia
- každý má právo byť zdravým, je nutné zvýšiť dôraz na prevenciu, ktorá je lacnejšia než liečenie a propagovať zdravú výživu
- podporujeme vznik a rozvoj špecializovaných národných centier pre liečenie závažných onemocnení
- sme za systematickú prevenciu civilizačných chorôb, je nutné vypracovať Národné programy prevencie civilizačných chorôb
- zdravotný systém musí byť transparentný, najmä pre pacienta , ktorému slúži
- za dôležité považujeme obmedziť byrokraciu aj v zdravotníctve
- zosúladiť fungovanie systému garancií sociálnej politiky a ochrany s garantovaním primeranej a dostupnej zdravotnej starostlivosti
- vzájomne prepojiť možnosti oboch systémov práve pre ich neoddeliteľnosť v živote človeka a spoločnosti, a tak dosiahnuť ich synergické fungovanie
- odstrániť všetky prekážky v slobodnom výkone lekárskeho povolania
- zaviesť a rozvíjať systémy zodpovednosti nielen osobnej a právnej, tak klientov – pacientov, ako aj zdravotníckych pracovníkov a lekárov v procesoch liečby a udržiavania zdravia i tvorby zdrojov
- vytvoriť a podporovať konkurenčné prostredie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti s dôkladným využitím všetkých foriem zabezpečenia plynulého rozvoja tohto prostredia s aktívnou účasťou štátu v konkurencii, s hlavným dôrazom na osobný vzťah lekára a klienta, poisťovne a klienta, lekára a poisťovne
- vytvoriť bazálny systém garancií štátu v zdravotnej starostlivosti a v systéme sociálnej ochrany a poistenia
- vytvoriť konkurenčné prostredie v systéme komerčného poisťovania tak v oblasti tvorby dlhodobých zdrojov, ako aj v oblasti doplnkového i základného zdravotného poistenia
- vytvoriť podmienky pre zvýšenie záujmu občanov o svoje zdravie a podmienky, ktoré umožnia efektívnu starostlivosť a liečbu
- vytvoriť efektívne podmienky na odstránenie prekážok v poskytovaní služieb cudzincom a vytvoriť nástroje na zvýšenie konkurencieschopnosti našich zdravotných služieb na trhu EÚ


VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ A ARMÁDA SR


Vnútorná bezpečnosť


V oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti budeme dôsledne presadzovať princíp služby polície občanom. Bezpečnosť občanov, ochrana majetku, života a zdravia, posilnenie dôvery policajného zboru bude našim trvalým úsilím. Polícia ako jeden zo základných pilierov ochrany demokracie musí byť budovaná na demokratických princípoch, vrátane civilného statusu polície. Polícia musí byť nekompromisná voči zločinu.
Je potrebné zrýchliť a zefektívniť najmä skrátené vyšetrovanie a vyšetrovanie vôbec. Občan musí cítiť, že polícia je v prvom rade službou pre občanov a na druhej strane aj represiou proti zločinu. Je nevyhnutné pracovať súčasne na posilnení právneho vedomia občanov so zameraním na ich vlastnú bezpečnosť.

Policajný zbor


Je potrebné realizovať zásadnú reformu policajného zboru s cieľom zvýšiť u občanov pocit bezpečnosti a dôveryhodnosti polície. Jediným zásadným kritériom hodnotenia práce polície musí byť pocit bezpečnosti občanov a spokojnosť občanov s prácou polície.

Je nutné:
- posilniť pripravenosť a akcieschopnosť policajných a ďalších bezpečnostných štruktúr na boj s terorizmom
- vytvoriť predpoklady na zrýchlenie a zefektívnenie procesu skráteného vyšetrovania a vyšetrovania vôbec
- vytvoriť všetky potrebné predpoklady na zabránenie cestného pirátstva a zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky tak, ako je to v ostatných krajinách EÚ
- zabezpečiť zefektívnenie činnosti špeciálneho útvaru zloženého z vyšetrovateľov a kriminalistov PZ, ktorý bude úzko spolupracovať so špeciálnym prokurátorom a špeciálnym súdom v boji proti organizovanému zločinu
- zabezpečiť dostatočnú ochranu hranice s Ukrajinou ako hranice EÚ, s cieľom zamedziť nelegálnej migrácii a prevádzačstvu
- vytvoriť všetky predpoklady pre potláčanie korupcie v spoločnosti vrátane korupcie verejných činiteľov
- vytvoriť všetky predpoklady na tzv. vrátenie policajtov do ulíc s cieľom zvýšiť pocit bezpečnosti u občanov a zefektívniť prácu ostatných zložiek polície

Polícia musí mať vytvorené dostatočné logistické zabezpečenie vrátane odmeňovania a sociálneho zabezpečenia s cieľom stabilizovať políciu a zatraktívniť povolanie policajta.
- garantovať sociálne zabezpečenie policajtov
- pripraviť nové odmeňovanie policajtov
- zaviesť kariérny postup
- potlačiť korupciu v polícii
- zaviesť program ochrany policajtov a ich rodinných príslušníkov pred násilím súvisiacim s výkonom povolania

Ďalej budeme presadzovať:
- bezpečné mesto, bezpečná obec, bezpečné sídlisko
- opatrenia na potlačenie aktivít extrémistických skupín a systematický boj so všetkými prejavmi extrémizmu
- systémové opatrenia na ochranu rodín pred rôznymi formami domáceho násilia
- polícia musí mať plnú dôveru občanov, hlavnou činnosťou polície nesmie byť vyberanie pokút, prevencia musí mať prednosť pred represiou
- efektívne plošné opatrenia proti možným teroristickým útokom
- vybudovanie funkčného Integrovaného záchranného systému
- realizovať efektívny systém protipovodňových a protipožiarnych opatrení
- polícia musí byť viditeľná tam, kde je potrebná a naopak
- polícia musí zabezpečiť aj poriadok v nočných hodinách
- nekompromisný boj s organizovaným zločinom, najmä medzinárodným
- znižovanie kriminality cez znižovanie drogovej a alkoholovej závislosti

Armáda SR

HZD podporuje ukončenie profesionalizácie armády v súlade s napĺňaním obrannej stratégie SR, ktorú schválila NR SR v r. 2001.
Budeme presadzovať modernizáciu armády s možným oživením obranného priemyslu SR. Modernizáciou armády chceme vytvoriť systémové a vecné základy zaručenia obrany SR a vytvorenie podmienok na zabezpečenie obrany štátu v rámci NATO, zdôrazňujúc pritom zvýšenie bezpečnosti profesionálnych vojakov pri plnení úloh obrany štátu a úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v rámci OSN a NATO.
HZD sa pri realizácii armádnej politiky SR zameria i na pripravenosť našej armády riešiť nevojenské ohrozenia našej republiky. Máme na mysli predovšetkým pomoc armády občanom SR pri ekologických katastrofách ohrozujúcich životné prostredie vo veľkom rozsahu, medzinárodný terorizmus, organizovaný zločin, živelné pohromy a veľké priemyselné a technologické havárie.


RÓMOVIA NA SLOVENSKU


Podľa oficiálnych štatistík sa k rómskemu etniku hlási na Slovensku 380 až 400 tisíc Rómov, pričom rómske autority udávajú až 600 000 príslušníkov tohto etnika, z ktorých polovica nemá zamestnanie. Šancu zamestnať sa má len asi 10 % z nich. Až 200 000 z nich žije v osadách v katastrofálnych podmienkach. Dlhodobo nedostatočne riešený problém vážne ohrozuje nielen toto etnikum, ale i majoritné obyvateľstvo. Po 15 rokoch „reforiem “ sme sa dostali na existenčnú hranu riešenia.
Úlohou štátu bolo Rómov pripraviť na zmeny v sociálnom systéme. Dnes chýbajú sociálne, integračné a vzdelávacie programy pre Rómov.
V našich programových cieľoch počítame s prenosom riešiť túto problematiku z vlády na obce a mestá. Sme však presvedčení, že zásadnú zodpovednosť riešiť a doriešiť tento vážny spoločenský problém má vláda SR.

Riešenie
HZD bude presadzovať špecifické riešenia s cieľom pomôcť tomuto etniku, avšak bez negatívneho dopadu na majoritné obyvateľstvo v budúcnosti. Sme pripravení diskutovať o veľmi citlivej metóde pozitívnej diskriminácie – musíme totiž vychádzať zo skutočnosti, že ide osobité etnikum a vyžaduje si teda i neštandardné postupy. Uvedomujeme si, že bez účasti rómskych aktivistov budú akékoľvek riešenia málo účinné. Len angažovanosťou štátu (stratégia, koncepcia, metodika, finančné prostriedky) samosprávy, rómskych aktivistov a dobrovoľníkov sme schopní nastúpiť cestu riešenia tohto vážneho sociálneho a demografického problému.
HZD sa zaväzuje pristupovať k riešeniam s primeranou zodpovednosťou.

 

Hnutie za Demokraciu

  • Adresa:

    Prievozská 38,
    82105 Bratislava-Ružinov
    Slovenská republika
  • Email: info@hnutiezademokraciu.sk
  • Web: www.hnutiezademokraciu.sk