Politická deklarácia

Hrdo sa hlásime k vzniku Slovenskej republiky, ktorú považujeme za spoločné dobro všetkých jej občanov,

Ctíme si Ústavu Slovenskej republiky, vládu zákona a demokratické inštitúcie odvodzujúce svoju legitimitu od vôle ľudu vyjadrenej v demokratických voľbách,

Sme za občiansku spoločnosť oslobodenú od ideológií a dogmatizmov,

Sme proti všetkým formám extrémizmu, agresívneho nacionalizmu a xenofóbie, tieto musia byť nahradené toleranciou, solidaritou a spoluprácou,

Ctíme si dôstojnosť každého človeka, bez ohľadu na jeho vek, etnický pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie,

Chceme zlepšovať konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky ako záruku budúceho trvalého rozvoja Slovenska,

Podporujeme podnikanie, ale nie sebecký individualizmus za každú cenu a na úkor druhých, každý má právo presadzovať svoje záujmy v rámci trhovej ekonomiky zohľadňujúcej sociálne aspekty,

Chceme podporovať vládu, ktorá rešpektuje národné tradície a hodnoty a ctí si každého občana Slovenskej republiky,

Veríme, že najlepším vyjadrením kultúrneho povedomia a identity je náš národný jazyk, ktorého pestovanie si zasluhuje všestrannú podporu,

Uvedomujeme si, že rodina plní ničím nezastupiteľné úlohy aj v modernej spoločnosť, rodina je základným prvkom sociálneho poriadku v spoločnosti a na zdravý rozvoj rodiny musí byť sústredená prvoradá pozornosť štátu,

Chceme zlepšiť život poctivo pracujúcich vo všetkých sférach spoločnosti, každá domácnosť na Slovensku musí cítiť, že má vládu, ktorá sa zaujíma o jej problémy,

Chceme sa podieľať na vytváraní takých vládnych koalícií, ktoré bránia záujmy všetkých občanov, nielen úzkych záujmových skupín, podporujeme znižovanie daní, ale nie favorizovanie bohatých,

Sme presvedčení, že povinnosťou každej vlády je dať príležitosť všetkým, vláda musí vytvárať prostredie podporujúce súkromnú iniciatívu, originálnosť a vynikajúce pracovné úspechy vo všetkých oblastiach života,

Sme taktiež presvedčení, že vláda musí prevziať zodpovednosť najmä za tých, ktorí nedokážu svojimi silami riešiť svoje každodenné existenčné problémy,

Chceme aby naše ulice, obce a mestá boli bezpečné, aby naše deti mohli žiť a vyrastať v zdravom a pokojnom prostredí bez kriminality a narkotík,

Veríme v rovnosť všetkých občanov pred zákonom, spravodlivosť musí byť dosiahnuteľná pre všetkých, nielen pre hŕstku bohatých,

Veľmi dobre vieme, že zdravie je elementárnou túžbou každého človeka, preto sme za rovný prístup všetkých občanov k špičkovým zdravotníckym službám, bez ohľadu na ich sociálny status, alebo miesto bydliska,

Uvedomujeme si, že povinnosťou každej vlády je dať príležitosť všetkým a rušiť bariéry, ktoré bránia ľuďom naplno využívať ich schopnosti, osobný rozvoj každej osobnosti je nemožný bez vzdelania, preto za základné občianske právo považujeme neobmedzený prístup k vzdelaniu na štátnych aj súkromných vzdelávacích inštitúciách,

Sme presvedčení, že kultúra a umenie nie sú len luxusom pre stále užšie kultúrne elity, ale je pre všetkých, ktorí chcú aktívne i pasívne podieľať na kultúrnej produkcii,

Dobre vieme, že regeneračná schopnosť prírody nie je nekonečná a nesmie byť ohrozená, preto chceme zanechať svojim potomkom našu krajinu obývateľnú a úrodnú,

Hlboko si uvedomujeme, že vláda musí byť dostatočne citlivá voči problémom ľudí, ktorých zastupuje a že predstavitelia volených orgánov sa musia správať zodpovedne a dôstojne a konať v najlepšom záujme všetkých občanov,

Sme proti zbytočnej byrokratizácii a záplavam predpisov, ale zároveň sme za posilňovanie vplyvu štátu všade tam, kde je to potrebné, štát musí byť blízky občanovi,

Sme presvedčení, že štát musí byť založený za poriadku, spravodlivosti a zodpovednosti, štát musí neustále zdokonaľovať modernizovať a optimalizovať verejnú správu tak, aby bola schopná pružne riešiť problémy občanov,

Sme presvedčení, že dôležitou podmienkou účasti na demokratickom procese je voľný prístup občanov k informáciám a transparentnosť rozhodovania na všetkých stupňoch verejnej správy,

Sme presvedčení, že fungujúca demokracia je možná len v otvorenej spoločnosti, pri zapojení sa občanov do diskusie nad vecami verejnými a ich podieľaní sa na politických rozhodnutiach,

Sme presvedčení, že kvalita demokracie závisí od miery spolupráce občanov a funkčnosti kontrolných systémov,

Chceme sa podieľať na koalíciách, ktoré zohľadňujú sociálno-ekonomické špecifiká jednotlivých regiónov a dbajú na rovnomerný rozvoj všetkých regiónov Slovenska,

Sme presvedčení, že zjednotená Európa je dobrým základom pre mier a bezpečnosť tohto kontinentu, sme za otvorenú a vzdelanú Európu, Európu rovnoprávnych národných štátov, Európu s vysokým hospodárskym rastom a nízkou nezamestnanosťou,

Naša politika je orientovaná na občana a problémy, ktoré ho trápia,

Chceme, aby sa ľudia na Slovensku cítili dobre,

Preto pozývame všetkých občanov riešiť spolu s nami problémy, s ktorými sme konfrontovaní!

Hnutie za Demokraciu

  • Adresa:

    Prievozská 38,
    82105 Bratislava-Ružinov
    Slovenská republika
  • Email: info@hnutiezademokraciu.sk
  • Web: www.hnutiezademokraciu.sk