Hnutie za demokraciu

Hnutie za demokraciu

Hnutie za demokraciu (HZD) je politickou stranou stredu. Je budovaná na národných, sociálnych, občianskych a kresťanských princípoch. V našej politike sa riadime zásadami humanizmu a demokracie rešpektujúc zásady kolektívneho rozhodovania a vážiac si osobnú iniciatívu členov a priaznivcov strany. Našim cieľom je stabilita politického systému, dodržiavanie ústavnosti, poctivosti, úprimnosti a etiky. Pri napĺňaní nášho programu sú našimi prioritami zodpovednosť k občanovi a presadzovanie spravodlivosti a profesionality. Najväčší dôraz kladieme na rast životnej úrovne v prostredí fungujúcej trhovej ekonomiky pri uplatnení princípu sociálnej solidarity. Naše asociované členstvo v Združení pre Európu národov (UEN) v Európskom parlamente využijeme na presadzovanie a obhajobu slovenských národnoštátnych záujmov.

Hnutie za demokraciu je politickým hnutím pôsobiacim na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 424/1991 Zb. z. o združovaní v politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Strana bola založená v roku 2002. Jedným zo zakladateľov strany a jej prvým predsedom bol Ivan Gašparovič. Po tom, čo bol v roku 2004 s podporou HZD zvolený v priamej voľbe občanmi za prezidenta Slovenskej republiky, sa predsedom strany stal Jozef Grapa.

Uvedomujeme si, že okrem politickej slobody a hospodárskeho rozvoja je plnohodnotný a slobodný rozvoj národa podmienený aj tvorbou vlastnej národnej kultúry, ktorá vyrastá nielen z jeho kresťanských duchovných tradícií, ale i z potrieb súčasnosti.
Medzinárodná dimenzia slovenského národného i štátneho života bude v budúcich rokoch a desaťročiach nadobúdať na význame. Musíme efektívne a priamo vstupovať do procesov európskej a svetovej výmeny hodnôt a integrovania sa v jednote s procesmi diferenciácie a s procesmi uchovávania vlastnej národnej identity. Nebudeme sa uzatvárať a izolovať, naopak, v procesoch prospešných pre Slovensko by sme sa mali otvoriť a vyrovnať sa s čím väčším, s čím komplexnejším a s čím náročnejším medzinárodným pohybom. Dôležitý je priamy a aktívny dialóg s inými národmi a štátmi v európskom a svetovom meradle.
Pokúsime sa o duchovnú obrodu Slovenska, o nápravu deformácií v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, budeme sa venovať výchove k vlastenectvu a k národnému povedomiu. Sme presvedčení, že nájdeme príťažlivé a zaujímavé formy na výchovu k vlastenectvu a k spolupatričnosti všetkých občanov SR tak , aby sa vedomie hrdosti na našu spoločnú viacnárodnostnú vlasť reálne upevňovalo. Vážime si národné povedomie a národnú kultúru našich inonárodných spoluobčanov, sme za rozvoj kultúrnej identity menšín na Slovensku, uznávame medzinárodne i vnútroštátne oprávnený princíp ich práv, ale uvedomujeme si aj nevyhnutnosť odstránenia niektorých diskriminácií Slovákov na Slovensku.

Vyzdvihujeme vnútornú slobodu človeka, pretože jedine vnútorne slobodní ľudia môžu formovať slobodné Slovensko. Usilujeme sa o Slovensko svetové, zároveň o Slovensko svojské, pôvodné, originálne, dômyselne spájajúce svoju neopakovateľnosť s moderným európskym a svetovým trendom.

Realizovaním slovenského národného programu definitívne zastabilizujeme našu štátnu nezávislosť. Budúcnosť nášho štátu a národa spočíva v rozvíjaní trhového hospodárstva, demokratického politického systému a v rozširovaní priestoru na uplatňovanie ľudských práv. Chceme, aby sa naša krajina vyvíjala v prostredí intenzívneho medzinárodného ekonomického, kultúrneho a sociálneho rozvoja, ale musíme rásť predovšetkým na vlastných hodnotách a vlastných tradíciách a zároveň sa otvárať svetu, no neopakovať jeho chyby. Potrebujeme krajinu hrdú predovšetkým na svoju kultúru, prírodu, na zaobchádzanie s hodnotami. Na vonkajšie vplyvy musíme reagovať vlastnou originalitou, originálne formovať našu krajinu i seba samých. Prosperita a originalita krajiny, štátu, národa sú pre nás slová na naplnenie národného rozmeru politiky HZD.

Proces upevňovania a rozvíjania národnej identity a proces medzinárodnej integrácie nestoja proti sebe. Slovensko a Slováci musia zostať sami sebou a zároveň musia byť prínosom a hodnotou pre Európu a svet. Slovenskosť nechápeme ako osteň namierený proti niekomu, ale chápeme ho ako originálnu kultúrnu a duchovnú hodnotu. Ochrana národnej identity je fenomén, ktorý treba nielen zachovať, ale aj rozvíjať v integrujúcej sa Európe. HZD podporuje moderné sebavedomie a vlastenectvo, nie primitívny nacionalizmus!

V nastávajúcom období bude teda dôležitou aktivitou štátu pestovanie národnej myšlienky, prehlbovanie úcty k slovenskej štátnosti, výchova k mravným hodnotám, k vzájomnej tolerancii, demokracii a k názorovej pluralite v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti. Budeme venovať pozornosť zvyšovaniu úrovne jazykovej kultúry, starať sa o čistotu a úroveň jazyka, kultivovať a pestovať pamäť národa. Chceme sa suverénne pohybovať v širokom európskom a svetovom priestore, musíme však mať dotvorený vlastný národný, slovenský domov, domov všetkých Slovákov.

HZD považuje Slovákov v zahraničí za našu integrálnu národnú súčasť a ich život a dejiny za súčasť slovenských národných dejín. Oceňujeme vzťah Slovákov žijúcich v zahraničí a vážime si, že sa naďalej hlásia k svojim koreňom a k svojej domovine. Ctiac si tieto skutočnosti a v záujme udržania a rozvoja ich národného povedomia a národnej kultúrnej identity budeme im venovať náležitú pozornosť, spolupracovať s nimi, všemožne im pomáhať a podporovať ich.

Hnutie za Demokraciu

  • Adresa:

    Prievozská 38,
    82105 Bratislava-Ružinov
    Slovenská republika
  • Email: info@hnutiezademokraciu.sk
  • Web: www.hnutiezademokraciu.sk